De Nederlandse Vereniging voor Logica & Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen

De Nederlandse Vereniging voor Logica & Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen
Nl En

Algemene ledenvergadering 20 september 2002

Verslag van de algemene ledenvergadering van de VvL op 20 september 2002. 

Aanwezig: 
John-Jules Meyer (voorzitter), 
Jan van Eijck (secretaris),
Balder ten Cate, 
Tonny Hurkens, 
Erik Krabbe, 
Elias Thijsse,
Frans Schaeffer,
Frank Veltman, 
Rineke Verbrugge, 
Kees Vermeulen,
Albert Visser.

De voorzitter opent de vergadering om 12.15 uur. 

De volgende agenda wordt vastgesteld: 

1. Kort verslag van de stand van zaken door het bestuur
2. Kasoverzicht
3. Voorstel bestuurswijziging
4. Plannen/Activiteiten
5. Wvttk
6. Rondvraag

Ad 1. Voorzitter John-Jules Meyer vat kort de stand van zaken
samen. De vereniging heeft als doel logica en filosofie van de exacte
wetenschappen breed uit te dragen. Aanvankelijk speelde de vereniging
ook de rol van landelijk forum voor de academische logica, maar deze
functie is intussen overgenomen door de onderzoeksscholen, met name de
OzsL. In de loop van de jaren is ook gebleken dat het steeds
moeilijker wordt om de achterban te enthousiasmeren voor activiteiten
op de zaterdag. De laatste grote activiteit van de VvL was de
themamiddag over de toekomst van de logica, op vrijdag 2 februari
2001. Dit was een groot succes, en de programmering op vrijdag in
plaats van zaterdag lijkt daarbij een niet onbelangrijke factor te
zijn geweest.

In de voorbije jaren is door het bestuur bij herhaling gereflecteerd
op een mogelijk nieuwe rol van de vereniging voor de logica in
Nederland, met behoud van de doelstelling "Logica en filosofie van de
exacte wetenschappen breed uitdragen". De vereniging zou bij voorbeeld
meer werk kunnen maken van het creeren van een band met de Nederlandse
alumni in de logica (mensen die hun logica opleiding hebben afgerond
met een doctoraalscriptie of een proefschrift in de logica, en daarna
iets anders zijn gaan doen).

Ad 2. De situatie rond het penningmeesterschap van de vereniging is
enigszins complex. Officieel heeft Wiebe van der Hoek deze functie
overgenomen van Frank Veltman, maar in de praktijk is Wiebe nooit
daadwerkelijk als penningmeester in actie gekomen. Wiebe heeft
intussen een baan aanvaard in Liverpool.

Frank Veltman doet verslag van de financiele stand van zaken. Hij
deelt mee dat er een bedrag van 9693,89 euro in kas is (zo'n 21.000
gulden). Daarvan valt 6000 gulden onder een "steunfonds reizen" dat in
juni '99 in het leven is geroepen voor het financieren van
reismogelijkheden voor logici uit "zwakke valuta landen" naar het
Logic Colloquium'99, dat in de zomer van 1999 in Utrecht
plaatsvond. Uiteindelijk is er voor het Logic Colloquium geen beroep
gedaan op dit fonds: de benodigde reisbeurzen bleken (anders dan
eerste was voorzien) allemaal uit een speciaal ASL fonds te kunnen
worden bekostigd. Het VvL fonds is het resultaat van een aantal zeer
genereuze giften van VvL leden. Er wordt besloten het fonds in stand
te houden, met (nogmaals) dank aan de gulle gevers. Een en ander
betekent dat de VvL momenteel beschikt over een "steunfonds reizen"
waarop een beroep kan worden gedaan voor reizen naar
logica-gerelateerde activiteiten in Nederland.

Van Eijck vult nog aan dat de Evert Willem Beth stichting heeft besloten 
om de VvL jaarlijks te steunen met een subsidie van 1000 euro. 

Contributie is voor het laatst geind in 1999. Het ligt niet voor de
hand de contributie voor 2000 en 2001 alsnog te innen, mede gezien het
feit dat in 1999 in het geheel geen VvL activiteiten hebben
plaatsgevonden. Besloten wordt de contributie over 2000 en 2001 te
laten schieten, en de contributie voor 2002/2003 in een keer te innen.

Actiepunt: aanleggen van een email adressenbestand van de leden. Momenteel
is er alleen een postadressenbestand. 

Elias Thijsse geeft een korte impressie van de stukken die hij van 
Frank heeft gekregen. Zijn indruk is dat de financiele boekhouding 
buitengewoon goed is verzorgd. 

Frank Veltman wijst erop dat de bestuurswijziging van de VvL bij 
de Kamer van Koophandel dient te worden gemeld, en dat nieuwe 
bestuursleden een kopie van hun paspoort dienen te overleggen. Ook 
is er een bewijs van de Kamer van Koophandel nodig om de girorekening 
te kunnen verhuizen naar de nieuwe penningmeester. 

Actiepunt: het archief van de VvL zou moeten worden samengebracht. 
Er wordt besloten Paul van Ulsen te vragen archivaris van de vereniging 
te worden en het archief voortaan door hem te laten beheren. 

Noot van de secretaris (feb 2003): Paul van Ulsen gaf ons het advies
om het archief te deponeren bij het Rijksarchief. Inmiddels zijn
hiertoe de eerste stappen gezet.

Actiepunt: de bestuurswijziging moet ook worden doorgegeven aan de 
International Union for the History and Philosophy of Science, en aan 
de Nederlandse Algemene Vereniging voor Wijsbegeerte. 

Actiepunt: Martin Stokhof en Roel de Vrijer zal worden gevraagd om 
als kascommissie de boeken te controleren alvorens de kas aan Elias
Thijsse, de beoogde nieuwe penningmeester, zal worden overgedragen. 

Ad 3. Voorgesteld wordt om Wiebe van der Hoek in verband met zijn
verhuizing naar Liverpool te dechargeren als bestuurslid, en om als
nieuwe leden in het bestuur op te nemen: Rineke Verbrugge, UHD in
Groningen, en momenteel secretaris van de NVKI, en Balder ten Cate,
AIO aan de Universiteit van Amsterdam.

Ook wordt het volgende aftreedschema voor de langst zittende
bestuursleden afgesproken: Erik Krabbe blijft nog een jaar aan, Jan
van Eijck blijft nog twee jaar aan, waarvan een jaar als secretaris en
een jaar als gewoon bestuurslid. Rineke Verbrugge verklaart zich
bereid om over een jaar zal het VvL secretariaat over te nemen. John
Jules Meyer is bereid nog drie jaar in functie te blijven.

Elias Thijsse wordt bij acclamatie tot nieuwe penningmeester gekozen. 

Ad 4. Jan van Eijck deelt mee dat er op 29 november een groot festijn
"Klassieken in de Wetenschapsfilosofie" plaatsvindt, waarin de VvL
participeert.

De volgende onderwerpen worden geopperd voor komende activiteiten: 

  * Logica en Spel (voor breder publiek)
  * Paradoxen en Drogredenen 
  * Argumentatie en AI
  * Robots en redeneren 
  * Uren met Henk Barendregt (met aandacht voor alle thema's van Henk)
  * Primality Testing in P (maar: dit wordt ook al NVTI dag thema)
  * Rationele Keuzetheorie
  * De completering van een litho van Escher, door H. Lenstra cs. 

Als extra doelstelling voor de vereniging wordt geopperd: het bevorderen 
van logica gerelateerde publicaties in de populaire media, en ook in 
het VWO wiskunde tijdschrift Pythagoras. Voorbeelden van succesvolle 
popularisatoren (die misschien weleens in het zonnetje mogen worden 
gezet) zijn Dirk van Dalen en Hans van Ditmarsch. 

Frank Veltman wijst op het belang van ledenwerving. Hij bepleit om 
de VvL als alumni vereniging te pushen, en stelt voor om een logica
alumni dag te organiseren, waarbij logica alumni aan het woord komen
en waar leden kunnen worden geworven. We zouden ook kunnen overwegen 
om alle logica alumni een jaar lang gratis lid te maken van de vereniging, 
in de hoop dat ze daarna betalend lid worden. 

Ad 5/6. Elias Thijsse spreekt zijn voornemen uit om een begroting te
maken. Ook zal worden nagezocht of er nog onbetaalde rekeningen zijn.

De voorzitter sluit de vergadering rond 13.30 uur. 

Jan van Eijck 
30/9/02